2017-18 CUHK I·CARE Community Research Scheme “Elderly-friendly Housing Research Team”

Team members:

CHEUNG Suk Mei, Yoko (COMM/UG/4)
CHAN Ying, Crystal (PHPCN/PG/ 2)
CHONG Yip Fung, Vincent (LLB-SOCI/UG/ 5)
CHUI Wai Lam, Karen (HIST/UG/ 4)
HE Yu Chen, Jasmine (LING/PG/ 1)
LAM Wing Tung, Amy (GPAD/UG/ 1)
LAI Hong Yee, Sophia (GPAD/UG/ 2)
LAI Mona (MSC/PG/ 1)
LEE Siu Kin, Ken (PSYC/UG/ 3)
LEE Chun Sing, Marcus (GPAD/UG/ 3)
LEE Tsz Yeung (FNSC/UG/ 4)
LEUNG Cheuk Yan, Parry (HIST/UG/ 4)
LEUNG King Chun, Hugo (MBChB/UG/ 2)
LIN Xiao Wen, Amy (SSM/PG/ 1)
LI Yim Ching, Cheryl (SOWK/UG/ 4)
LI Ka Huen, Maggie (GPAD/UG/ 2)
XIE Yu, Peter (BSCI/UG/ 1)
YAO Chao Rui, Claire (BERG/UG/1)
YEUNG Chun, Ethan (GRMD/UG/ 1)

 

Supervisor:

Prof. Wong Hung
Department of Social Work, CUHK and I·CARE Community Research Scheme, CUHK

 

(The following content are available in Chinese only)

研究摘要

是次研究由香港中文大學博群社區研究計劃下的「長者友善房屋研究小組」負責。小組透過家訪及問卷調查,了解居住在粉嶺祥華邨的長者在生活起居、身體狀況,以及與他人交往聯繫等各方面的情況,並透過數據分析,研究結合「鄰舍守望網絡」的「智能家居警報系統」較為切合哪些長者的需要,挑選適合長者參與試行計劃,以便他們更安全、更安心﹑更自主地居家安老。

以上「長者友善房屋研究小組」研究成果全文請見:

《祥華邨長者起居調查及家居意外引致失救風險評估研究報告》

 

Back